برنامه‌های درسی چهارشنبه ۱۴ خرداد دانش‌آموزان

به گزارش مشرق، دانش‌آموزان فردا چهارشنبه ١۴ خرداد می‌توانند از برنامه‌های شبکه ۴ و ۷ استفاده کنند.

شبکه ‌آموز ش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس آمادگی دفاعی  ‌ پایه ٩  

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨   

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧  

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵  درس ریاضی  پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی  و زندگی‌ پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مهارتهای اجتماعی  و زندگی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠  درس  ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی              

از  ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی       

از ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از  ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی              

از ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس  سلامت و بهداشت  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

از  ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی         


شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش -پایه١٢- مبحث صداها -رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  استاندارد قالی بافی درجه ٢- پایه های ۱۰و۱۱-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش    .

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ طراحی انواع نقشه های معماری پایه١١و١٢-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه ای   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه١١-رشته شبکه و مردم افزار رایانه ای- شاخه فنی و حرفه ای   

از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٢۵ سیستم سوخت  رسانی -پایه١٢- مبحث دیزل - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای 

از  ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠  دانش فنی تخصصی - پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه ای  

برچسب ها:

فرهنگ و هنر